Mest relevante sider:

Ny i styret?

Å være styremedlem i et borettslag eller sameie kan være både interessant og givende, men vervet innebærer også mange plikter og et stort ansvar. Her får du oversikt over de viktigste oppgavene og ansvarsområdene du har som styremedlem.


Styrets oppgaver og plikter

Det er styret, med styrelederen i spissen, som leder boligselskapet. Styret er valgt for å ivareta beboernes felles interesser. Altså er det styret sin oppgave å gjennomføre vedtakene som har blitt fattet på generalforsamlingen eller i sameiermøte, og å forvalte bygningsmassen og eiendommenes verdier til beboernes beste. Samtidig bør styret ha et overordnet mål om å skape et godt bomiljø.

Å drifte boligselskapet innebærer å holde oversikt over økonomien, kreve inn fellesutgifter, betale regninger, håndtere HMS-oppgaver og kalle inn til og holde styremøter. Det er også styrets oppgave å ta seg av vedlikehold av bygningene og fellesarealene. Dette kan være bestilling av vaktmestertjenester og renhold, samt å engasjere håndverkere og entreprenører til oppussings- og rehabiliteringsprosjekter.

 

Styrets ansvar

Styret blir valgt av eierne i boligselskapet for en periode på to år. I denne perioden har du som styreleder eller styremedlem et personlig ansvar for å overholde pliktene som inngår i styrevervet. Avtaler som er inngått med tjenesteleverandører og samarbeidspartnere gir ikke fritak for pliktene. Tvert i mot skal styret sikre at driftsavtalene blir oppfylt og utført på en forsvarlig måte.

Dersom personer eller gjenstander blir skadet som følge av at styret ikke følger opp pliktene sine, kan det enkelte styremedlem bli holdt personlig ansvarlig. Slike situasjoner oppstår heldigvis ytterst sjelden, og du som styremedlem vil i de fleste tilfellene være dekket av boligselskapets styreansvarsforsikring.

 

Tidsomfang og honorar

Styrearbeidet gir ofte bred kontakt med mange av beboerne i boligselskapet. Det kan dukke opp situasjoner hvor for eksempel beboere bryter husordensreglene eller ikke overholder sine økonomiske forpliktelser. Som styremedlem har du ansvar for å løse situasjoner som dette på en rettferdig måte og i henhold til loven.

Beboerne forventer ofte stor grad av tilgjengelighet fra styret, og spesielt styrelederen. Styret mottar ofte mange spørsmål og henvendelser fra beboerne, og forholdet mellom ris og ros kan være ubalansert. Mange opplever derfor styrevervet som krevende, både når det gjelder bruk av tid og energi.

Du mottar et honorar for arbeidet du gjør i styret. Størrelsen på honoraret fastsettes av generalforsamlingen eller sameiermøtet, og varierer fra ett boligselskap til et annet. Vanligvis vil styret få et honorar som de fordeler seg i mellom i tråd med et vedtak i styret. Det vil være naturlig å fordele honorarer i henhold til arbeidsbelastning og ansvar.

Har du lyst til å bli mer trygg på din rolle i styret? Følg med på Bates kursoversikt