Mest relevante sider:
 1. Bate
 2. For medlem og beboer
 3. Regler om medlemskap og ansiennitet

Regler om medlemskap og ansiennitet

1. Hvem kan bli medlem i boligbyggelaget?

I disse reglene brukes betegnelsen medlem om de som er andelseiere i boligbyggelaget. Medlemskap brukes som betegnelse på andel i boligbyggelaget.

1.1. Boligbyggelaget er alltid åpent for nye medlemmer. Søknad om å bli medlem skal være skriftlig. Søknad kan avslås når det er saklig grunn til det.

1.2. Fysiske personer, uansett alder, kan etter søknad bli medlem i boligbyggelaget. Ingen fysisk person kan ha mer enn ett medlemskap i boligbyggelaget. 

1.3. Juridiske personer (bedrifter, organisasjoner m.v.) kan etter søknad bli medlem i boligbyggelaget. Juridiske personer må ha minst like mange medlemskap som de eier andeler i tilknyttede borettslag. Boligbyggelagets styre avgjør i hvilken grad juridiske personer kan eie medlemskap som ikke er knyttet til andel i et tilknyttet borettslag. Ved innmelding kreves det at organisasjonsnummer oppgis.

1.4. Andelsbeløpet og eventuell årskontingent for innmeldingsåret må være innbetalt før søknad om å bli medlem blir behandlet. Ved avslag betales andelsbeløpet og årskontingenten tilbake.

1.5. Ingen kan eie et medlemskap sammen. Har flere ervervet et medlemskap ved arv, kan rettigheter ikke utøves før boligbyggelaget har fått beskjed om hvem som skal stå som medlem og medlemskapet er overført etter disse regler.

1.6. Når medlemskap er innført i andelseierboken, skal boligbyggelaget gi medlemmet melding om dette. Meldingen skal være datert og opplyse om det som er innført om medlemmet. Medlemmene plikter å gi boligbyggelaget melding om adresseendringer.

1.7. Ved sameie i andel i et tilknyttet borettslag må samtlige sameiere være medlemmer i boligbyggelaget. For andel ervervet før lov om boligbyggelag av 6. juni 2003 nr. 38 trådte i kraft gjelder ikke dette vilkåret.

 

2. Overføring av medlemskap

2.1. Et medlemskap i boligbyggelaget kan ikke overføres uten boligbyggelagets samtykke.

2.2. Samtykke kreves ikke når et medlemskap overdras til:

 • Medlemmets ektefelle.
 • Medlemmets eller ektefellens slektning i rett opp- eller nedstigende linje.
 • Medlemmets eller ektefellens fosterbarn som faktisk står i samme stilling som en livsarving.
 • Medlemmets søsken.
 • Noen som i de to siste årene har hørt til samme husstand som den tidligere eieren.
 • Samtykke kreves heller ikke dersom medlemskapet går over på skifte etter separasjon/skilsmisse, gyldig testamente eller når et husstandsmedlem overtar medlemskapet etter reglene i husstandfellesskapslovens § 3.

2.3. Eier medlemmet også en andel i et tilknyttet borettslag, kan medlemskapet bare overføres sammen med andelen i borettslaget.

2.4. Når et medlemskap ønskes overført, skal det straks sendes skriftlig melding til boligbyggelaget. Melding skal sendes selv om samtykke til overføringen ikke er nødvendig.

2.5. Ved overføring av andel i borettslag fra juridisk andelseier til en fysisk person, kan medlemskapet overføres uten samtykke fra boligbyggelaget.

2.6. Overføringen av medlemskapet får virkning fra det tidspunkt melding om overføring er kommet fram til boligbyggelaget.

2.7. Andel som er tegnet på ordning med fritak for årskontingent jfr. 5-1 kan ikke overføres andre før vedkommende andelseier er fylt 20 år og førstegangs årskontingent er betalt.

 

3. Utmelding og utelukking

3.1. Et medlem kan uten forhåndsvarsel skriftlig melde seg ut av boligbyggelaget.

3.2. Boligbyggelaget kan utelukke et medlem som har handlet til skade for laget, eller som ikke lenger fyller vilkår i vedtektene for å være medlem. Vedtak om utelukking skal fattes av boligbyggelagets styre og medlemmet skal få skriftlig melding med opplysning om utelukkingen og om at han innen 30 dager etter at han mottok meldingen kan kreve at styret legger vedtaket fram for første ordinære generalforsamling i laget.

3.3. Et medlem som også er andelseier i et tilknyttet borettslag, kan ikke melde seg ut eller bli utelukket fra laget.

3.4. Et medlem som melder seg ut eller blir utelukket fra laget, får ikke tilbake innbetalt andelsbeløp eller årskontingent.

3.5. Ved utmelding eller utelukking bortfaller opparbeidet ansiennitet og den kan ikke påberopes ved gjeninnmelding i boligbyggelaget.

3.6 Medlemmer med mer enn ett års kontingentrestanse anses ikke lenger å oppfylle vilkårene for medlemskap. Den opparbeidede ansienniteten bortfaller og medlemmene kan utelukkes fra boligbyggelaget. Medlemmer som har mindre enn ett års restanse, kan betale restansen og beholde sin ansiennitet.

 

4. Regler om ansiennitetsberegning

4.1. Ansiennitet regnes fra den dato boligbyggelaget mottar betaling for medlemskapet.

4.2. Ansiennitet knyttet til et medlemskap kan overføres i rett opp- eller nedstigende rekkefølge, mellom søsken, osv., jfr. pkt. 2.2. Det er ingen begrensninger på antall overføringer.

4.3. Ingen kan gjennom overføring av medlemskap i boligbyggelaget fra andre få ansiennitet fra før sin egen fødselsdato.

4.4. Ved tildeling/kjøp av ny bolig nullstilles ansienniteten i 24 måneder fra overtakelsesdato. Deretter gis medlemskapet ansiennitet fra opprinnelig dato jfr. vedtektenes 2-4 (2) og utfyllende regler 4.3.

4.5. Ansiennitet bortfaller når en andel i et tilknyttet borettslag overføres etter bestemmelsen i borettslovens § 4-12 uten at medlemskapet i boligbyggelaget samtidig overføres.

4.6. Når ansiennitet bortfaller etter reglene ovenfor, skal det fastsettes en ny ansiennitetsdato for medlemmet. Ny ansiennitet opparbeides fra og med den nye ansiennitetsdato.

4.7. Dersom to eller flere medlemmer ved tildeling av ny bolig eller ved kjøp av brukt bolig har ansiennitet fra samme dato, avgjøres ansiennitetsrekkefølgen dem imellom ved loddtrekning.

 

4.8. Storbyansiennitet

Medlemmene i boligbyggelaget kan oppnå forkjøpsrett til nye og brukte boliger i de boligbyggelagene som er med i ordningen Storbybolig ved bruk av storbyansiennitet, og tilsvarende kan medlemmer i de øvrige lagene benytte forkjøpsrett til nye og brukte boliger i borettslag tilknyttet boligbyggelaget. Følgende boligbyggelag er med i Storbybolig:

Bate boligbyggelag i Stavanger/Sandnes, Usbl i Oslo, BONORD i Tromsø/Harstad, Vestbo i Bergen, TOBB i Trondheim, BOB i Bergen og NOBL Boligbyggelag.

De boligbyggelagene som er med i Storbybolig har avtalt at felles ansiennitet tidligst regnes fra 01.10.08. Unntak: TOBB fra 1. mai 2009, NOBL Boligbyggelag fra 1. juni 2012 og BOB i Bergen fra 1. september 2017.

Medlemmer som melder seg inn etter 01.10.2008 får storbyansiennitet deretter regnet fra innmeldingsdato.

Når en benytter forkjøpsrett i et annet boligbyggelag, må det tegnes medlemskap i det angjeldende boligbyggelaget så snart forkjøpsretten er avklart.

Boliger på forkjøpsrett kunngjøres via de enkelte boligbyggelagenes hjemmesider, senere også under www.storbybolig.no.

Avklaring av storbyansiennitet vil administreres av det boligbyggelaget som forkjøpsrett hevdes overfor, og i tråd med dette lagets eksisterende regelverk. De ulike reglene finnes på boligbyggelagets nettsider.

Medlemmer som ønsker å benytte forkjøpsrett, må gi skriftlig melding til det aktuelle boligbyggelaget.

Boligbyggelagene som er med i ordningen kan kontaktes for å få opplysninger om fremgangsmåten for kjøp av bolig eller benyttelse av forkjøpsrett.

 

5. Regler for årskontingent

5.1. Medlemmene betaler årskontingent som fastsettes av generalforsamlingen. Årskontingent betales ikke av medlemmer under 20 år.

5.2. Årskontingenten for boende medlemmer betales av borettslaget. Som boende medlem regnes etter disse regler den som per 01.01 i kalenderåret er andelseier i tilknyttet borettslag flere medlemmer i boligbyggelaget eier en borettslagsandel sammen, skal borettslaget betale årskontingent for alle medlemskapene som er knyttet til andelen i borettslaget. Årskontingenten for de medlemskap som ikke er knyttet til andelen faktureres medlemmene.

5.3. Juridiske personer som er medlemmer i boligbyggelaget betaler kontingent etter de samme regler som fysiske personer. For juridiske personer som har flere medlemskap, skal det betales en årskontingent per medlemskap.

5.4. Et medlem som i løpet av et kalenderår endrer status fra boende til ikke-boende, betaler først kontingent som ikke-boende medlem fra påfølgende kalenderår.

5.5. Et medlem som i løpet av et kalenderår flytter inn i bolig i borettslag under oppføring, betaler kontingent som boende fra påfølgende kalenderår.

 

6. Tildeling og salg av nye boliger

6.1. Nye boligprosjekter skal kunngjøres for medlemmene. Det skal angis en frist for medlemmene til å melde sin interesse for tildeling av bolig i vedkommende prosjekt.

6.2. Boligene fordeles basert på medlemmenes valg i rekkefølge etter ansiennitet. Medlemmet må være ajour med kontingentinnbetalingen ved tildelingen, jfr. punkt 5.

6.3. Ved tildeling av mer enn en bolig til samme juridiske medlem i et prosjekt, fordeler boligbyggelaget disse som et representativt utvalg.

6.4. Etter tildeling kan boligbyggelaget selge ikke tildelte boliger uavhengig av ansiennitet.

6.5. Boligbyggelaget kan fravike reglene i kapittel 6 ved inngåelse av avtaler med grunneiere, utbyggere/samarbeidspartnere og offentlige myndigheter om nye prosjekter.

6.6. Fysiske personer som er medlemmer i boligbyggelaget, kan bare eie en bolig i tilknyttede borettslag. Dette gjelder også ved erverv av brukte boliger. Dette er likevel ikke til hinder for at man kan erverve bolig i et tilknyttet borettslag før man har solgt den bolig man allerede fra før måtte ha i et tilknyttet borettslag. Boligbyggelaget kan i slike tilfeller kreve at det blir inngitt salgsoppdrag for den ene av boligene innen seks måneder etter overtakelse av den bolig som ble ervervet sist. Hvis det kan være forbundet med betydelig tap eller annen vesentlig ulempe å måtte selge den bolig som ikke er tenkt brukt som framtidig bolig for medlemmet, kan boligbyggelaget dispensere fra denne regelen.

 

7. Forkjøpsrett ved salg av brukte boliger

7.1. Dersom en andel (bolig) skifter eier, har andelseierne i angjeldende borettslag og dernest de øvrige andelseierne (medlemmene) i boligbyggelaget forkjøpsrett.

7.1.1. Forkjøpsrett kan likevel ikke gjøres gjeldende når andelen overdras til andelseierens

 • ektefelle.
 • andelseierens eller ektefellens slektning i rett opp- eller nedstigende linje.
 • andelseierens eller ektefellens fosterbarn som faktisk står i samme stilling som livsarving.
 • andelseierens eller ektefellens søsken.
 • noen som i de to siste årene har hørt til den samme husstand som den tidligere eieren.

7.2. Forkjøpsrett kan heller ikke gjøres gjeldende når andelen går over på skifte etter separasjon eller skilsmisse, eller når et husstandsmedlem overtar andelen etter bestemmelsene i husstandsfelleskapslovens § 3.

7.3. Når boligbyggelaget har fått skriftlig melding om at en andel har skiftet eier eller at en andel ønskes solgt, kunngjør boligbyggelaget andelen for de forkjøpsberettigede.

7.4. Et medlem som ønsker å benytte forkjøpsretten, må gi skriftlig melding til boligbyggelaget innen meldefristen, som skal være minst fem hverdager fra kunngjøringen. Medlemmer som melder sin interesse for å benytte forkjøpsretten etter at denne fristen er gått ut, kan ikke kreve å ta boligen på forkjøpsrett.

7.5. Boligbyggelaget gjør forkjøpsretten gjeldende på vegne av borettslaget innen de frister som følger av § 4-15 i lov om borettslag.

7.6. Dersom det er flere forkjøpsberettigede, enten andelseiere i borettslaget, eller medlemmer i boligbyggelaget som ønsker å gjøre bruk forkjøpsretten, vil rekkefølgen mellom disse avgjøres av reglene i borettslagets vedtekter samt reglene om ansiennitet fastsatt av boligbyggelaget.

7.7. Budgiver som allerede er medlem i boligbyggelaget og får sitt bud akseptert, behøver ikke å melde fra til boligbyggelaget om at forkjøpsretten ønskes benyttet dersom første bud er registrert før meldefristens dato. (Det kreves dokumentasjon fra megler.)

7.8. Boligbyggelaget kan i enkeltsaker fravike reglene om forkjøpsrett for medlemmene når særlige grunner tilsier det.

 

8. Omsorgsboliger og ungdomsboliger

Dette er prosjekter/borettslag som er klausulert etter krav fra kommune og Husbank på grunn av offentlige tilskudd. Tildeling av andeler i disse prosjektene følger derfor andre regler i henhold til lagenes vedtekter.

 

9. Fullmakt

Styret i boligbyggelaget gis fullmakt til å foreta hensiktsmessige justeringer av disse retningslinjer. Justeringer meddeles medlemmene.

Sist justert i styremøte 19. november 2015.