Banner på husvegg fra Bate som sier: Her er det en stor ansiktsløftning på gang!
Foto: Hoang Quov Nguyen

Sameiet Solbakken Terrasse får en ansiktsløftning!

Hos Sameiet Solbakken Terrasse foregår det som for øyeblikket er Bates største rehabiliteringsprosjekt. Men hva gjør Bate her, og hvorfor er det så viktig?

Tekst: Impress Publisering
Publisert: 16.11.2021

Prosjektstyring i borettslag og sameier

Rehabiliteringen av Solbakken Terrasse ble påbegynt i april 2021 og forventes ferdigstilt i løpet av april 2022. Da er de gamle fasadeplatene tatt ned, vinduer og dører er skiftet ut, betongen er reparert og nymalt, og om vinteren vil nok en betydelig forbedret isolasjonsevne kunne merkes godt. For å nevne noe.

– Denne typen oppdrag er høyt prioritert i Bate, sier administrerende direktør, Merete Eik, som under en befaring i november fikk en nyttig innføring i arbeidshverdagen til dem som steller med byggfornyelse i Bate.

– Vi har fulgt Solbakken Terrasse gjennom mange år, det er en viktig kunde for oss. Vi er glade for at styret er opptatt av å gjennomføre vedlikeholdsplanene sine, og får utført dette viktige løftet i samarbeid med oss i Bate, sier hun.

På befaring. Fra venstre: Frode Flørenæss (prosjektleder i Bate), Helge Harbo (daglig leder i BK Bygg AS), Sveinung Bringedal (prosjektleder i Bate), Steven Choat (prosjektleder i BK Bygg AS), Marianne Lutsi (kunderådgiver i Bate), Inger Janne Karlsen (leder for byggfornyelse i Bate), Merete Eik (administrerende direktør i Bate).
På befaring. Fra venstre: Frode Flørenæss (prosjektleder i Bate), Helge Harbo (daglig leder i BK Bygg AS), Sveinung Bringedal (prosjektleder i Bate), Steven Choat (prosjektleder i BK Bygg AS), Marianne Lutsi (kunderådgiver i Bate), Inger Janne Karlsen (leder for byggfornyelse i Bate), Merete Eik (administrerende direktør i Bate).
Foto: Hoang Quov Nguyen

Stort ansvar på styret

Bate har lang erfaring fra ulike typer prosjekter og de beste forutsetninger for å oppnå gode resultater. Leder for byggfornyelse i Bate, Inger Janne Karlsen, utdyper:

– Vi trer inn som byggherrens representant for å ivareta boligselskapets interesser. Vi tar hånd om planlegging, oppfølging og gjennomføring av prosjektet, innhenter bistand fra tredjeparter, ivaretar alle formaliteter sammen med kunderådgiverne våre, fungerer som kontaktpunkt mot kommune, entreprenør, styret, beboere og andre, og er byggeleder gjennom hele prosjektet.

Noe av det viktigste Bate gjør i gjennomføringsfasen, er å ta hånd om sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljøplanen (SHA-plan), som er unik for hvert prosjekt og omfatter alle som utfører oppgaver på prosjektet.

– Det hviler et stort ansvar på styrene under rehabiliterings- og oppgraderingsprosjekter. Vi anbefaler derfor alle å hente inn profesjonell bistand, slik at alt fra sikkerhet til økonomistyring blir håndtert av erfarne fagfolk, sier Karlsen.

Omfattende rehabilitering. Sameiet Solbakken Terrasse rustes for nye 40 år.
Omfattende rehabilitering. Sameiet Solbakken Terrasse rustes for nye 40 år.
Foto: Hoang Quov Nguyen

Planlegger og henter inn tilbud

Det er styret som har ansvaret for å vedlikeholde bygningene. Sameiet Solbakken Terrasse fikk utarbeidet en oppgraderingsplan (Bates oppgraderingsplan/BOP) til hjelp i planleggingen. Planen gir full oversikt over vedlikeholdsoppgavene og anbefalte tiltak, og hensikten er å gi styret et godt verktøy for å prioritere rett.

– På Solbakken Terrasse var fasadeplatene begynt å løsne, og vi ble enige med styret om at det beste var å gjøre en full rehabilitering med utskiftning av fasaden, sier prosjektleder Frode Flørenæss.

– Det handler jo om hva som er praktisk og økonomisk hensiktsmessig.

I fortsettelsen ble fire virksomheter bedt om å gi tilbud. Bate ivaretok hele tilbudsfasen, og jobbet fram en anbefaling til styret basert på pris, kvalitet og erfaring. Det var BK Bygg AS, som har gjort mange slike fasaderehabiliteringer tidligere, som fikk oppdraget.

Fasaden til Sameiet Solbakken Terrasse før rehabilitering
Før rehabilitering.
Fasaden til Sameiet Solbakken Terrasse etter rehabilitering
Etter rehabilitering. Fargevalget skapte engasjement og diskusjoner. Men de fleste er enige om at fasadeuttrykket er mer 2022 etter rehabiliteringen.

– Samarbeidet og informasjonsflyten har fungert veldig godt, både i forhold til styret, BK Bygg og andre involverte, sier Flørenæss.

– Det som også har vært bra, er at det har blitt sendt ut informasjonsskriv med jevne mellomrom, slik at beboerne som har blitt berørt av arbeidet til enhver tid har visst hvor de har stått i renoveringsprosessen, supplerer Marianne Lutsi, kunderådgiver i Bate.

Det har blitt lagt ned mye tid og ressurser på å komme fram til de beste løsningene. Arkitekt Linda Helen Johnsen Ask hos JOB Arkitekter i Stavanger, ble koplet på tidlig i prosjektet. Materialvalg ble avklart på forhånd. En helhetlig tilnærming er lagt til grunn for hele bygget, og kommer blant annet til uttrykk i fasade, balkonger og rekkverk. Det er viktig at elementene harmonerer når tidshorisonten kanskje er 30-40 år.

– Vi er svært fornøyde med rehabiliteringsprosjektet hos Solbakken Terrasse. Det er en flott ansiktsløftning som blir gjennomført i disse dager. Uttrykket blir mer moderne, og byggene blir bedre rustet mot vær, vind og slitasje, sier Merete Eik.

Slitte fasadeplater i stål
Dette blir gjort
 • Fasadeplatene skiftes
 • Isolasjonen skiftes og det tilleggsisoleres med 50 mm
 • Betongen repareres og males
 • Nye glasstak over inngangsparti
 • Vinduer skiftes
 • Innvendige entredører skiftes
 • Pris: ca. 20 millioner kroner

Fremtiden er grønn

Et annet tilbakevendende tema, er bærekraft og gjenvinning, gjenbruk og ombruk.

– Vi er stolte av at leverandørene er like opptatt av miljøløsninger i arbeidet sitt som det Bate er, sier Merete Eik.

I dette prosjektet har totalentreprenør BK Bygg alliert seg med Norsk Gjenvinning, landets største leverandør av slike tjenester.

Ren ombruk og gjenbruk i denne typen prosjekter, er ennå ikke så vanlig. Ved oppgradering og rehabilitering dreier det seg mest om sortering og resirkulering. Det positive er imidlertid at teknologien blir stadig bedre og gjenvinningsgraden stadig høyere.

I rehabiliteringen av Solbakken Terrasse er det gjort flere grønne tiltak:

 • Fasadeplatene av aluminium samles inn, presses eller klippes, smeltes om og brukes i nye produkter.
 • Innsamlet trevirke kvernes til flis og brukes som råvare i nye produkter. Dette bidrar også til lagring av CO2: 1 m3 materialgjenvunnet trevirke lagrer 700-920 kg CO2!
 • Vinduer og andre glassfraksjoner forbehandles og knuses, og brukes deretter som råvare i produksjon av isolasjonsmateriale. Dette erstatter import av glass og forbruk av jomfruelige råvarer som sand, dolomitt, kalk og soda.
 • Gipsen sorteres, kvernes opp og gjenbrukes i betongblandinger som erstatning for ny gips.

Når rehabiliteringsarbeidet er sluttført i april 2022, har Sameiet Solbakken Terrasse ikke bare fått en harmoniserende ansiktsløftning og blitt rustet for nye tiår med ruskevær på Nord-Jæren. Sameiet er også del av en sirkulærøkonomisk praksis som bidrar til at nullutslippsvisjonen oppfylles.