Etiske retningslinjer


1.1 Forretningsetikk

Bates forretningsmessige virksomhet stiller absolutte krav til ansattes redelighet og integritet i alle forhold som har med selskapet å gjøre. Ingen skal gå på akkord med Bates verdier for å oppnå økonomiske fordeler. Alle ansatte skal følge lover og regler og utføre sitt arbeid slik at det bidrar til å sikre Bates omdømme og reduserer risiko både for selskapet og den enkelte.

Dette innebærer at alle ansatte må:

  • Følge selskapets prinsipper og bestemmelser for forretningsvirksomhet.
  • Gå aktivt inn for ærlighet og redelighet.
  • Aldri røpe eller misbruke konfidensielle opplysninger.
  • Opptre upartisk i alle forretningsforhold og unnlate å gi noen en uberettiget fordel.
  • Anvende fakta og foreliggende kontrakter/avtaler som grunnlag for løsning av tvister og uoverensstemmelser.
  • Unngå å innlate seg i forhold som kan komme i konflikt med Bates interesser, eller som på noen måte vil kunne virke uheldig inn på ens handlefrihet eller uavhengige dømmekraft.
  • Enhver direkte eller indirekte gave, ytelse, reise, oppvartning eller annen fordel skal forelegges til godkjenning av overordnede. Dette med mindre gaven/ytelsen har ubetydelig verdi.
  • Tilsvarende regler gjelder for gaver, ytelser, osv. som gis fra enheter/ansatte i Bate til eksterne forretningsforbindelser.

Hvis du som ansatt mener at forhold knyttet til Bates forretningsmessige virksomhet er ulovlige eller uetiske, skal dette tas opp eller varsles. Se eget punkt om varsling.

 

1.1.1 Egen opptreden

Det forutsettes at ansatte viser alminnelig høflighet og representerer bedriften på en sømmelig og verdig måte.

Ansatte plikter å melde fra til sin leder, administrerende direktør eller eventuelt styret hvis de direkte eller indirekte, gjennom nært slektskap eller andre tette relasjoner, har en vesentlig interesse i en avtale som inngås av selskapet.

Ingen medarbeidere eller ledere har anledning til representasjon med mindre dette er forhåndsavtalt med administrerende direktør.

 

1.1.2 Styreverv og andre arbeidsforhold

Dersom ansatte påtar seg verv eller betalt arbeid i andre virksomheter enn Bate, skal dette være kjent for og godkjent av Bate. Hvis det oppstår problemer eller konflikter knyttet til denne typen verv eller arbeid, kan godkjenningen inndras. Denne bestemmelsen er ikke til hinder for verv og roller i frivillige lag og organisasjoner med mindre disse er av et slikt omfang at det kan gå ut over den ansattes arbeid.

1.1.3 Taushetsplikt

Ansatte har fullstendig taushetsplikt for alle opplysninger de får i forbindelse med sitt arbeid, som vedrører arbeidsgiver eller arbeidsgivers kunder og deres personlige forhold. I tillegg til informasjon som er klassifisert som ”konfidensiell” skal også informasjon som omhandler følgende forhold behandles som dette: sikkerhet, personvern, sensitivitet, forretningsintegritet, kommersielle eller tekniske fordeler, kontraktsforhold eller informasjon som er konfidensiell som et resultat av lovverket.

Ansatte skal ikke i noen situasjon utnytte informasjon de direkte eller indirekte mottar gjennom ansettelsesforholdet til egen eller andres vinning.

Den ansatte er forpliktet til å ivareta taushetsplikten også etter at arbeidsforholdet opphører i Bate.

 

1.1.4 Immaterielle rettigheter

Alle immaterielle rettigheter, herunder oppfinnelser, varemerker, programvare, designrettigheter og kopirettigheter som er skapt eller utviklet av den ansatte i løpet av hans/hennes ansettelsestid i Bate skal helt og fullt eies av Bate. Den ansatte er forpliktet til å medvirke til å sikre rettighetene som måtte være nødvendig for Bate i denne anledning. Det samme gjelder tilsvarende for forhold som ikke er nevnt over, men som Bate har interesse av å ivareta.

Punktet over skal ikke begrense den ansattes rettigheter etter Lov om retten til oppfinnelser gjort av arbeidstakere, datert 17. april 1970 nr. 21 (Arbeidstakeroppfinnelsesloven).

 

1.1.5 Bestikkelser og korrupsjon

Bate vil ikke delta i noen form for korrupt aktivitet og vil heller ikke tillate tilbud, krav eller mottakelse av bestikkelser i forbindelse med sin forretningsvirksomhet. Ethvert tilfelle av korrupsjon eller bestikkelse, eller forsøk på dette, må umiddelbart rapporteres til selskapets ledelse eller varsles i tråd med regler for varsling.

 

1.1.6 Konsekvenser ved overtredelse

Brudd på selskapets retningslinjer eller gjeldende lover kan medføre disiplinære reaksjoner eller anmeldelse til relevant myndighet. Ansatte som tilbyr, betaler, krever eller aksepterer bestikkelser kan bli sagt opp og risikerer tiltale.


1.2.2 Slik kan kunder/omverden varsle oss

Etikkhjelpen skal være en kanal der enkeltpersoner kan ta opp problemstillinger som angår Bate sin virksomhet. Her skal kunder og andre kunne sende oss meldinger om forhold som gjelder mulige brudd på våre retningslinjer eller gjeldende lovgivning, HMS-ansvar, miljø og menneskerettigheter. Etikkhjelpen er under arbeid og vil bli opprettet på bate.no i løpet av 2016.