Mest relevante sider:

Enklere prosess med prosjektledelse

Alle bygningsdeler har en levetid og må på et tidspunkt skiftes ut. Nye materialer, produkter og myndighetskrav gir muligheter for oppgradering, modernisering og større komfort. 

 

Sats på en profesjonell rådgiver  
Et boligselskap er en juridisk virksomhet og blant annet ansvarlig for å ivareta krav i byggherreforskriften og internkontrollforskriften. Det er viktig at styret har en profesjonell rådgiver med nødvendig kompetanse i slike prosesser.

 

Vi ivaretar styrets forpliktelser  
Bate kan bistå som byggherrens representant i alle faser, fra idé til ferdig prosjekt, og ivareta styrets forpliktelser som byggherre. Som prosjektleder sørger vi for størst mulig konkurransegrunnlag, med fokus på kvalitet og økonomi, uansett prosjekt. Vi ivaretar boligselskapets interesser i alle faser av prosjektet og er prosjektets øverste administrative leder overfor arkitekt, rådgivende ingeniører, byggeledelse og entreprenører.

Styret holdes løpende orientert gjennom hele utførelsesfasen. Ønsker og behov om endringer i prosjektet ivaretas med tilhørende økonomiske og fremdriftsmessige konsekvenser.