Mest relevante sider:
 1. Bate
 2. For styret
 3. Lønn og utlegg

Ditt boligselskap kan ha arbeidsgiveransvar

Dersom ditt boligselskap engasjerer privatpersoner til å utføre arbeid på egen eiendom, kan dere ha arbeidsgiveransvar. Dette arbeidet kan for eksempel være maling av hus eller hagearbeid. I disse tilfellene skal det være en skriftlig arbeidsavtale. 

På arbeidstilsynets hjemmesider står følgende om dette:

 • Etter arbeidsmiljøloven er en arbeidsgiver enhver som har ansatt arbeidstaker for å utføre arbeid i sin tjeneste (arbeidsmiljøloven § 1-8).
 • Hvis den som jobber for deg ikke er ansatt noe sted eller ikke har enkeltpersonforetak så vil du som privatperson fort bli regnet som arbeidsgiver, selv om personen som utfører arbeidet ikke er en arbeidstaker i tradisjonell forstand. 

Her finner du et godt eksempel på en skriftlig avtale fra Arbeidstilsynets nettsider. En oppdragstaker opererer for egen regning og risiko, og har en uavhengig rolle i forhold til boligselskapet. Ta kontakt på lonn@bate.no hvis du er usikker. 

 


Skjemaer til bruk for utbetaling fra boligselskapet

Her finner du skjemaer som kan brukes av styremedlemmer, beboere og deg som er ansatt av boligselskapet. Vi utbetaler lønn og kilometergodtgjørelse den 10. i hver måned og fristen for å levere inn skjemaene er fem virkedager før utbetalingsdatoen.


Last ned skjema

Scann eller ta bilde av alle skjemaene etter utfylling og send disse med eventuelle vedlegg på e-post til lonn@bate.no. Dersom du har spørsmål eller behov for hjelp kan du kontakte oss på samme e-post. 


Viktig informasjon om ansettelsesforhold i boligselskaper 

Bate kan ivareta utbetalinger til boligselskapets egne ansatte. Slik lønnsadministrasjon forutsetter en egen avtale mellom Bate og boligselskapet. Honorar for lønnsadministrasjon faktureres fortløpende etter medgått tid.

Arbeidsgiveransvar

Boligselskapet er arbeidsgiver og har det fulle arbeidsgiveransvaret overfor egne ansatte. Vi anbefaler at både styret og den ansatte setter seg inn i gjeldende regelverk i arbeidsmiljøloven

Arbeidskontrakt

I henhold til arbeidsmiljøloven kapittel 14 skal det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Det er boligselskapets ansvar å sikre at dette blir ivaretatt. 
Ved nyansettelser skal kopi av signert arbeidsavtale sendes elektronisk til Bate sammen med skjema "Opplysninger til lønn"

Et forslag til arbeidskontrakt finner du hos arbeidstilsynet

HMS

Alle virksomheter, herunder alle boligselskap, er underlagt forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Områder som omfattes av forskriften er blant annet brann, elektrisitet, lekeplasser med utstyr og arbeidsgiveransvar overfor ansatte.

Bevar-HMS er et skreddersydd system som hjelper styrene med å ivareta de lovpålagte kravene om internkontroll og gjøre arbeidet så enkelt som mulig. Mer informasjon finner du her.

Forsikrings- og pensjonsordning

Boligselskapet er ansvarlig for at den ansatte har de forsikrings- og pensjonsordninger som loven krever. 

Utbetaling av lønn

Bate sørger for utbetaling av lønn samt utsending av elektroniske lønnsslipper. I tillegg rapporterer vi inn til myndighetene etter gjeldende regelverk for lønn.  Lønn utbetales etterskuddsvis den 10. hver måned eller virkedagen før dersom den 10. faller på en lørdag eller en helligdag. Gjeldende timelister som er tilgjengelig her på Bate sine nettsider skal benyttes. Alle signerte timelister skal være levert til Bate senest fem virkedager før utbetaling. 

Feriepenger

Bate betaler ut 10,2 % feriepenger for ansatte dersom ikke annet er avtalt. Dette tilsvarer fire 4 uker ferie + 1 dag. Ansatte over 60 år får i tillegg 2,3 % som utgjør den ekstra ferieuken. Feriepenger blir utbetalt på lønningsdato i juni, og fast ansatte med månedslønn blir trukket årets feriedager i lønn denne måneden. Den ansatte får dermed full lønn andre måneder i forbindelse med ferieavvikling. Avvik fra dette må meldes inn til lønnsavdeling i Bate senest fem virkedager før utbetalingsdato i juni. 

Timeregistrering

Arbeidstiden skal dokumenteres skriftlig, og timeregistrering skal skje fortløpende. Som hovedregel skal start- og sluttidspunkt for hver enkelt dag registreres. Arbeidsgiver kan selv registrere arbeidstiden eller be de ansatte om egenrapportering. Registeringen skal vise reell arbeidstid eller faktisk utførte arbeidstimer. Det er arbeidsgiver som har ansvar for at timer registreres. 

Minstelønn

I Norge har vi ingen generell minstelønn, men for enkelte bransjer er det innført minstelønn. Bransjene dette gjelder er:

 • Bygg
 • Renhold
 • Overnatting/servering/catering
 • Skips- og verftsindustrien
 • Jordbruk og gartneri
 • Fiskeindustribedrifter
 • Elektro
 • Godstransport på vei
 • Persontransport med turbil

I bransjene utenom disse avtales lønn mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, som en del av den skriftlige arbeidsavtalen.

Utbetaling av sykepenger

Sykemelding må leveres til Bate straks etter at boligselskapet har mottatt denne fra den ansatte. 

Boligselskapet som arbeidsgiver er pliktig til å betale arbeidsgiverperioden av sykemeldingen. Etter utløpet av denne perioden stopper Bate utbetalingen til den ansatte og den ansatte må selv administrere utbetaling fra NAV, dersom annet ikke er avtalt. 

Sykemelding skal fortsatt leveres arbeidsgiver, som sender den til Bate senest fem virkedager før utbetalingsdato, slik at utbetaling stoppes. 

Opphør av ansettelsesforholdet

Oppsigelser må meldes til Bate så snart oppsigelsen foreligger og senest fem virkedager før utbetalingsdato. Sluttoppgjør utbetales når oppsigelse trer i kraft.

Annen bistand fra Bate

Bate kan på forespørsel fra styret også bistå boligselskapet med andre tilleggstjenester:

 1. Håndtering av innskuddspensjon
 2. Administrasjon av personalforsikringer
 3. Sykemeldingsoppfølging

Merk at slik bistand krever egen avtale. Kontakt oss for bistand til andre tjenester her.