Mest relevante sider:
  1. Bate
  2. For medlem og beboer
  3. Forskjellen på borettslag og sameie

Hva er forskjellen på 
borettslag og sameie?

Borettslag og sameier har mange likheter, og begge er trygge valg for deg som skal kjøpe bolig. Likevel kan det være lurt å kjenne til de viktigste forskjellene mellom det å eie i borettslag og i sameie.

 

Finansiering i borettslag

Et borettslag er et selskap som eies av de som bor der. Når et borettslag bygges blir det delvis finansiert av et felleslån med sikkerhet i borettslagets eiendom, og delvis av en et innskudd som betales av boligkjøperen. Innskuddet pluss boligens andel av fellesgjelden utgjør totalprisen for boligen. Når du kjøper en borettslagsbolig, er den knyttet til en andel i borettslaget. Alle beboerne er andelseiere og har bruksrett til egen bolig.

I et borettslag er det laget selv som eier bygningene og eiendommen. Borettslaget kan ta opp et felles lån med pant i fellesarealene for å finansiere utgifter til vedlikeholdsarbeid.

Som andelseier i borettslaget må du betale din del av de månedlige felleskostnadene. Disse dekker renter og avdrag på fellesgjelden, i tillegg til din del av kostnadene til vaktmester, ytre vedlikehold, strøm i fellesrom, offentlige avgifter og liknende. 

Fordi en del av kjøpesummen er finansiert med fellesgjeld og fordi det er vanlig at offentlige avgifter er en del av felleskostnadene i et borettslag, ser ofte felleskostnadene høyere ut i borettslag enn i sameier.

 

Finansiering i sameier

Et sameie er ikke et selskap, men en sammenslutning av eiere. I et sameie kjøper du en selveierbolig, ofte kalt eierseksjon. Da eier du din seksjon og en tenkt del av eiendommen til sameiet.

Dersom det skal gjøres arbeid i fellesarealene, må hver av eierne ta opp et personlig lån med sikkerhet i egen bolig og betjene lånet selv. I motsetning til borettslag kan altså ikke sameier ta opp felleslån med sikkerhet i eiendommen, noe som kan gjøre det litt vanskeligere for et sameie å få finansiering til fellesarbeid.

Selv om sameiet ikke har fellesgjeld, må du som beboer likevel betale månedlige felleskostnader som skal dekke sameiets felles utgifter til strøm, offentlige avgifter og annet som beboerne deler på.

Ansvarsforholdet

Fordi fellesfinansiering i et sameie skjer ved at du belåner din egen bolig, står du også personlig ansvarlig for sameiets felles forpliktelser. Som eier i et borettslag har du derimot ikke direkte økonomisk ansvar overfor borettslagets kreditorer, men du er ansvarlig for din del av fellesgjelden. Dette ansvaret kan du kvitte deg med ved å si opp boretten, som betyr at du varsler styret om at du ikke lenger vil ha boligen din. I et sameie kan du ikke kvitte deg med forpliktelsene dine ved å selge boligen.

Utleie av boligen

Mulighetene for utleie i et borettslag er mer begrenset enn i et sameie.
I borettslag er det i prinsippet eieren som skal bo i boligen. Generelt sett må du ha bodd i boligen i minst ett år før du kan leie ut, og da kun for tre år om gangen. Denne regelen faller derimot bort ved midlertidig behov for å flytte, for eksempel i forbindelse med jobb eller utdannelse i en annen by. Det er viktig at Bate til en hver tid er opplyst om hvem som bor i boligen din. Derfor skal både Bate og styret i borettslaget godkjenne utleieperioden og den nye leietakeren. Dersom de generelle vilkårene er oppfylt, kan styret eller Bate kun avvise utleiesøknaden din ved saklig grunn, som for eksempel at leietakeren er en person som borettslaget tidligere har hatt problemer med.

Leietakeren har den samme plikten som andelseieren til å følge borettslagreglene og kan delta på generalforsamlingen, men har ikke stemmerett med mindre du som andelseier har gitt leietakeren fullmakt til å opptre på dine vegne. Det er likevel fortsatt du som andelseier som står ansvarlig for innbetaling av felleskostnader og vedlikehold av boligen du eier.

Som eier i et sameie kan du når som helst leie ut boligen din. Derfor velger noen å investere i selveierboliger for å leie dem ut.

  • Ikon hjem Søk om å leie ut boligen din

    Det koster 1465 kroner å søke om utleie av boligen. For å søke om å leie ut, må du ta kontakt med styret i ditt borettslag.