Mest relevante sider:
  1. Bate
  2. Batebloggen
  3. Unge inn paa boligmarkedet
Aktuelt

Med kommunen på laget kan vi få flere unge inn på boligmarkedet

Bate har utviklet en modell som gjør det mulig for unge å skaffe seg bolig uten å oppfylle kravene til egenkapital eller være avhengig av ressurssterke foreldre.

Tekst: Paul A. Boxill
Publisert: 07.05.2020
Foto:

Bankenes krav om egenkapital setter en effektiv stopper for mange unges drøm om egen bolig. Koronakrisen, med sine enorme følger for samfunnsøkonomien, gjør situasjonen enda mer utfordrende og vil gjøre det vanskeligere for flere grupper å komme seg inn i boligmarkedet. 

Vi i Bate tar vårt samfunnsoppdrag på alvor. Vi vil bidra til at boligmarkedet blir lettere tilgjengelig, samtidig som vi skaper gode bomiljø. Derfor mener vi at et samarbeid mellom kommunen, Husbanken og Bate er intet mindre enn et kinderegg. 


«Leie-eie» - vår modell
Boligprosjektene vi utvikler kan organiseres som borettslag hvor kommunen kjøper en andel av boligene. Unge førstegangsetablerere, som mangler egenkapital til å kjøpe sin egen bolig, kan så få leie bolig av kommunen i tre år. Hvis leietakeren ønsker å kjøpe boligen etter tre år, kan kommunen gjøre deler av leien om til egenkapital og stille garanti for lån til resten av kjøpesummen. 

Vi i Bate mener dette er en sosial og velegnet framgangsmåte for å hjelpe unge inn på boligmarkedet. Den legger også grunnlaget for å beholde unge og ressurssterke personer i hjemkommunen, som kanskje ellers vil flyttet ut fordi egen bolig ville vært uoppnåelig. 

Vår modell legger opp til en dugnad der både kommunen, Husbanken og Bate bidrar: Bate skal bygge boligene uten profitt, kommunen bidrar med tilskudd og garantier, og Husbanken står for finansiering. 


Startlånet som forsvant
Tidligere kunne unge og vanskeligstilte søke kommunen om «Startlån» hvis de ikke fikk lån i vanlige banker. I 2014 ble imidlertid ordningen endret og rettet inn mot personer med langvarige bolig- og finansieringsproblem. Unge som ikke var vanskeligstilte falt dermed ut av ordningen. 

Vi mener startlån-ordningen må endres på nasjonalt plan slik at den igjen gir unge etablerere en lånemulighet. Men, fram til vi kommer dit er garantiordninger fra kommunen veien å gå. 

Sammen får vi det til
Med den økonomiske nedturen landet vårt nå opplever, vil det ta tid før boligmarkedet er i balanse igjen. Det er derfor ekstra viktig å stimulere til byggeaktivitet, og til at de unge kommer seg inn i boligmarkedet.

Bate håper politikerne vil samle seg om gode løsninger. Vi, på vår side, ønsker å være en samarbeidspartner som bidrar positivt til at kommunene når målsettingen om at flest mulig skal eie sin egen bolig.