Mest relevante sider:
  1. Bate
  2. Batebloggen
  3. Dette mener lokalpolitikerne om bærekraft og bolig

Her er ordfører Stanley Wirak (Ap) i Sandnes, ordførerkandidat Daria Maria Johnsen for MDG i Stavanger og ordførerkandidat Inger Klippen for Høyre i Sandnes.

 

Publisert: 17. juni 2019


Spørsmål til ordførerkandidatene 

  • 1. Vil ditt parti gjøre det enklere for førstegangskjøpere å komme inn på boligmarkedet, og i så fall hvordan?
  • 2. Hva skal ditt parti gjøre for å lykkes med byplanlegging og gode bomiljø?
  • 3. Er dere opptatt av at borettslag og sameier skal bli mer bærekraftige, og hva vil dere i så fall gjøre for å oppnå dette?
  • 4. Hva er ditt parti sine tanker om sirkulær- og delingsøkonomi?
  • 5. Hvordan vil du forbedre boligpolitikken fra slik den er i dag?
  • 6. Hva bør være boligbyggelagenes rolle i fremtiden?

Stavanger

John Petter Hernes, Høyre:

1. Ja. Høyre har lansert og fått vedtatt at Stavanger kommune skal lage en garantiordning der kommunen garanterer for egenkapitalkravet til unge som har betalingsevne, men mangler egenkapital. Høyre vil teste ut ulike løsninger for førstegangskjøpere, i områder der kommunen er involvert og i samarbeid med boligbyggelag og andre utbyggere. 
 
2. Høyre vil legge om saksbehandlingen slik at utbyggere, administrasjon og politikere er involvert fra starten i alle viktige prosjekter, for å sikre raskere og bedre samarbeid. Kommunen må ha økonomisk kompetanse til å kunne arbeide både med arkitektonisk kvalitet og økonomi. 
 
3. Høyre vil arbeide for at Stavanger kommune skal bli klimanøytral raskest mulig. Derfor har vi programfestet for eksempel tilrettelegging for bildelingsordninger, grønne tak, solcellepaneler og fortetting langs kollektivaksene.
 
4. Sirkulær- og delingsøkonomien er nødvendig for å få en bærekraftig by. For eksempel i forbindelse med garantier for førstegangsboliger vil Høyre legge inn ordninger som fremmer bruk av sykkel, kollektiv og bildelingsordninger. Det er godt for personlig økonomi og miljøet. 

5. Boligfinansiering og de direkte og indirekte subsidiene i form av rentefradrag og gunstige formuesverdier, bør vris langt mer i favør av unge etablerere som skal inn i markedet. Tiltak for å unngå «boligboble» bør legges om for å ikke ramme unge etablerere, men spres i andre deler av eiendomsmarkedet.
 
6. Viktige, troverdige og kreative samarbeidspartnere for kommunen i utvikling og drift av gode boformer for folk i alle livssituasjoner, og i alle samfunnslag.

 

Kari Nessa Nordtun, Arbeiderpartier:

1. Et godt sted å bo er en helt grunnleggende verdi for oss i Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet vil føre en boligpolitikk der kommunen tar ansvar. Vi vil sikre at vanlige lønnstakere kan kjøpe seg sin egen bolig. Vi kan for eksempel lære av Ap-styrte Oslo hvor man nå meisler ut en sosial boligpolitikk som innebærer blant annet at kommunen er mer aktive i boligmarkedet og kjøper opp boliger.
 
2. En by blir aldri bedre enn kvaliteten på sine bomiljø. Stavanger Ap vil sette strenge krav til tilpassing ved nybygging og fortetting i eksisterende småhusområder, og alltid legge prinsippet om bærekraft til grunn for byutviklingen. Vi vil ta vare på våre grønne og blå lunger og ruste opp parker og lekeplasser. 

3. Et stort JA her. Stavanger Ap har presset på for å sette høye klimamål for vår kommune. Borettslag og sameier er boformer som er veldig godt egnet for fellestiltak som kutter utslippene. Vi støtter helhjertet økonomiske ordninger som for eksempel ladestasjoner, og vil være positive til ideer og tiltak som gjør borettslag og sameier mer bærekraftige.

4. Kort sagt er vi svært støttende til en framtidsrettet satsing på sirkulær- og delingsøkonomi. Faktisk går vi til valg på å gjøre Stavanger til en lederkommune i Norge innenfor sirkulærøkonomien.  

5. Stavanger Ap går til valg på å sikre kommunal styring av boligpolitikken gjennom aktivt eierskap til tomter, effektive plan- og reguleringsprosesser og forpliktende avtaler med utbyggere. Vi vil ha kommunal forkjøpsrett dersom landbruk-, natur- og friluftsområder reguleres til boligformål. Vi vil bygge minst 300 studentboliger de neste fire årene og innføre boliggaranti for nye studenter som flytter til byen. Og vi vil prøve ut ”leie til eie”-prosjekter sammen med boligbyggelagene.
 
6. Boligbyggelagene historie er et av de stolteste kapitlene i byggingen av det moderne Norge. Her kommer verdifulle tradisjoner som dugnad og fellesskap sammen. Boligbyggelagene er med på å gi tusenvis av innbyggere den tryggheten de trenger i hverdagen gjennom smart forvaltning, nyttige tjenester og personlig rådgivning. 

 

Jan Erik Søndeland, Venstre:

1. Ja. Venstre er ikke fornøyd med at dagens boligpriser hindrer førstegangskjøpere å komme inn i markedet.  Derfor vil Venstre øke byggetakten og skattlegge boligspekulanter hardere slik at prisene presses ned. Venstre vil etablere en kommunal garantibank i Stavanger for unge i etableringsfasen, øke lånerammene til Husbanken og gi startlån til de som trenger det mest.  

2. Venstre vil stille tydelige krav til utbyggerne om at det skal tilrettelegges for park, grønt og uteområder som blir trivelige å oppholde seg i. Det må for eksempel bygges trygge gang- og sykkelveier, lekeapparater for barn og belysning på kveldstid. I bydelssentra bør det være kafeer/servicetilbud, bysykler og kollektivstopp. 

3. Venstre vil ha borettslag og sameier med oss i å skape en grønn og bærekraftig by. I alle nye utbygginger vil vi gi dere et godt utgangspunkt ved at vi setter grønne krav til utbyggerne som gjør det enkelt å leve på en bærekraftig måte etterpå. Vi vil sette krav til ladeanlegg for elbiler, god isolasjon og solcellestrøm. Vi vil også sikre god avfallshåndtering, grønn beplantning, god tilgang på bysykler og kollektivtilbud og kommunal støtte til elbil-anlegg.

4. Sirkulærøkonomien har stort uutnyttet potensiale både i Norge og ellers i verdenssamfunnet. Venstre har allerede fått gjennomslag for økt flaskepant, å gjøre kommunen plastfri, men vi vil gjøre mye mer. Venstre vil støtte bildelingsordninger, deling av hobby/fritidsartikler og treningsutstyr lokalt i bydelene. Det skal alltid lønne seg å ta grønne valg.

5. Venstre vil redusere prisene slik at flere kan få kjøpe egen bolig, og bygge boligene på en bærekraftig måte. For å få ned prisene vil vi blant annet skattelegge sekundærbolig (bolig nr to og tre) hardere for å motvirke boligspekulasjon. Vi vil sørge for at det bygges flere nye miljøvennlige boliger av høy kvalitet som er tilgjengelige for alle.

6. Venstre mener boligbyggelagene kan spille en svært viktig rolle i klimaomstillingen og bidra til et grønnere samfunn. Venstre vil ha god dialog med boligbyggelagene for å få til dette sammen. Venstre tror også boligbyggelagene med all den kompetansen de besitter kan være med på å skape gode botilbud som våre eldre ønsker seg i fremtiden. 

 

Dagny Sunnanå Hausken, Senterpartiet:

1. Vi vil legge til rette for variasjon i boligmarkedet, også i kommunal regi. Vi er positive til fellesløsninger og boligbyggelag. Vi vil også tilby flere unge startlån.

 2. Bokvalitet må være viktigst ved planlegging av prosjekter. Vi må ha grøntområder tilgjengelig. Legge til rette for urbant landbruk. Vi trenger et variert boligtilbud. Og vi må ikke bygge for høyt.
 
3. Vi vil at boligområder også i framtida blir tildelt sameie og borettslag. Borettslaga må informere bedre om hvorfor dette er viktig.
 
4. Det er riktig, framtidsrettet og miljøvennlig. Profesjonelle aktører på område må betale skatt.

5. Ved å satse på bokvalitet, varierte boliger og gode uteområder.
 
6. Bygge rimelige fellesløsninger for alle generasjoner. De bør være en aktør når store utbyggingsområder blir lagt ut.

 

Eirik Faret Sakariassen, Sosialistisk Venstreparti:

1. Ja. SV jobber for en rettferdig boligpolitikk som motvirker fattigdom. Vi vil skape et ikke-kommersielt boligtilbud som alternativ til det kommersielle. Tomtepolitikken skal brukes til å gjøre boligene billigere, ved at kommunen stiller tomter til disposisjon for aktører som skal bygge og drive utleieboliger til selvkost. SV vil bygge et mangfoldig utvalg av boliger med sosial profil: Allmennboliger, leie-til-eie og kollektive boformer. SV vil også arbeide for insentiv- og støtteordninger som gjør dette mulig.
 
2. SV vil at kommunen skal ha en helhetlig og langsiktig samfunnsplanlegging med stor vekt på miljøvennlige løsninger. SV vil tilstrebe fortetting der dette er naturlig og med nærhet til kollektivtilbudet, vi vil redusere antallet parkeringsplasser i sentrale byområder, og jordvern vil være et prinsipp som står sterkt. SV vil ha reell beboermedvirkning gjennom plansmier og innbyggerforslag.
 
3. Ja. SV vil gjøre Stavanger til en nullutslippskommune innen 2030. Bygninger må bygges med plusshus-standard, og eksisterende bygninger rustes opp til å bli fossilfrie. SV vil legge til rette for at flere skal gå, sykle eller reise med kollektivtransport til daglige gjøremål. Tyverisikker sykkelparkering i borettslag og sameier må på plass. SV vil etablere bildeling med utslippsfrie biler, øke antallet ladepunkter til sykkel og elbil og ha støtteordning for lading i borettslag og sameier.

4. SV vil fortsette å styrke kildesortering og ressursgjenvinning, og redusere avfallsmengden til et minimum. Vi vil utvide bysykkelordningen, og styrke ordningen for bildeling ved at kommunen er medlem i bildelingsordninger. SV vil støtte ordninger for å dele eller leie i stedet for å eie, slik at vi kan utnytte samfunnets ressurser bedre og dele på redskaper og utstyr som sjelden er i bruk.
 
5. SV vil ha slutt på usosial boligbygging, og vil ha tilbake den sosiale boligpolitikken. Denne bør ha et universelt perspektiv der bolig for alle mennesker er utgangspunktet. I dag er sosial boligbygging redusert til bare å gjelde de som absolutt ikke greier å skaffe seg bolig selv, verken eie- eller leiebolig.
 
6. Boligbyggelagene er i dag veldig like andre, kommersielle aktører på boligmarkedet. BBL-ene bør ta tilbake rollen som sosial boligbygger, slik de var i etterkrigstiden fram til midten av 1990-tallet.

 

Daria Maria Johnsen, Miljøpartiet de grønne:

1. MDG har ikke programfestet noen punkter rettet mot førstegangskjøpere spesifikt, men vi ønsker generelt et åpnere og rimeligere boligmarked. Eksempelvis ved å satse på sosial boligbygging og "leie til eie"-prosjekter.
 
2. MDG ønsker å etablere en egen Byarkitektavdeling, slik som i Bergen. En Byarkitekt vil gi innspill i alle byggeprosjekter med et overordnet blikk på byen og kommunen som helhet, med fokus på bomiljø, trivsel, estetikk, Stavanger sin historie, arkitektur med mer. Vi vil ha mer innbyggerinvolvering og satse på bærekraftig og miljøvennlig utbygging.
 
3. MDG har programfestet et eget klimafond på 30 millioner, i tillegg til flere enkeltforslag for å skape en grønn kommune. Borettslag og sameier skal kunne enklere få tilgang til lading for el-bil, gjennom el-stolper og ladepunkter, få tilskudd til installasjon av solceller på taket i tillegg til andre tiltak som bidrar til å få ned energibruk.
 
4. MDG har tidlig markert at sirkulærøkonomi må være bærende for fremtidens utvikling. I et slik system gjenbrukes mest mulig av ressursene våre, i stedet for å utarme jorden vår. Ordninger som delebil, Nabobil, utlån og/eller deling av sportsutstyr, verktøy, båter etc er alle viktige ledd. MDG kjemper for Karbonavgift til fordeling (KAF), som betyr at det koster å forurense og lønner seg å velge miljøvennlig.
 
5. MDG ønsker å satse mer på sosial boligbygging, gjøre det enklere for de med lav inntekt å komme inn på boligmarkedet, stille strengere krav til utbyggere med tanke på gode bomiljøer, vern av trehusbyen og kvalitet og estetikk. Mer lekeplasser, grønne lunger, insektvennlige blomster og trær i byen vår for å ivareta artsmangfoldet og skape områder hvor man kan finne ro. Vi er opptatt av universell utforming og bedre fremkommelighet for rullestolbrukere.
 
6. Boligbyggelagene skal inngå i en tett dialog med kommunen og innbyggerne, samtidig som de bidrar til det grønne skiftet ved å fremme bærekraftig, miljøvennlig og menneskevennlig utbygging. 

 

Kjersti Dybvig, 2. kandidat Rødt:

1. Vi vil etablere leie- til eie ordninger, og etablere et kommunalt tomteselskap etter Sandnes-modellen, der utbyggere konkurrerer om å få bygge de beste og rimeligste boligene, og hvor kjøperne får gode betingelser. Ellers vil Rødt Stavanger at kommunen skal være en aktiv eier på boligmarkedet, samt en aktør som presser prisene ned til et nivå som gjør det enklere for folk med dårlig råd å kjøpe bolig.

2. Vi vil stille krav til grøntarealer når boligområder bygges ut, og styrke byplanleggingskontoret. Samtidig vil vi sørge for at områder bygges ut med en blanding av boliger, næringseiendommer og bygg til offentlige tjenester. I dag er det utbyggernes, og ikke innbyggerne som får bestemme i Stavanger. Planene om å overlate store deler av Paradis-tomta til nye kontorer til Kjell Inge Røkkes oljeselskap, Aker BP, er et godt eksempel på dette. Det viser hvordan helhetlige hensyn til byutvikling og medvirkning fra innbyggerne havner i bakgrunnen når det er store penger å tjene. Rødt mener Stavanger må fortettes på en skånsom måte, uten at vi bygger så høyt og tett at det går utover bokvalitet og bymiljø.

3. Vi vil sette krav til utbygger i reguleringsprosessen. Vi vil også støtte klima- og miljøvennlige prosjekter i utbyggingsfasen, grøntarealer i tilknytning til all utbygging, og også til oppgradering av eldre borettslag og sameier. Borettslag og sameier er annerledes enn andre aktører på boligmarkedet, og vi er selvsagt opptatt av at disse skal bli mer bærekraftige. Dette kan gjøres gjennom material- energi- og ressursbruk, men også gjennom å styrke boligbyggelagenes livsløpspolitikk som er knyttet til deres boligmasse.

4. Sirkulær økonomi stiller vi oss positivt til, mens delingsøkonomi, om enn aldri så ideell, kan bli en utfordring for velferdsstaten i form av svekkede skatteinntekter. Det er også en fare ved delingsøkonomi at den truer faste og sikre stillinger, og slik skaper et utrygt arbeidsmarked.

5. Boligprisene i Stavanger er skyhøye, og mange unge sliter med å få seg leilighet. Dagens boligmarked fungerer ikke, og den sosiale boligpolitikken må gjenreises. Kommunen kan selv ta grep for å bøte på uretten, ved å utvikle nye, rimelige utleieboliger og etablere leie til eie-ordninger som kan hjelpe flere til å kjøpe seg bolig. 

6. Boligbyggelagene spiller en viktig rolle på boligmarkedet. De har en viktig sosial, økonomisk og miljømessig funksjon, og kommunen bør i større grad spille på lag med disse enn rent kommersielle utbyggere. Vi vil styrke boligbyggelagene og unndra dem fra markedsøkonomien, slik politikken var før.

 

Sandnes

Stanley Wirak, Arbeiderpartiet:

1. Sandnes Arbeiderparti vil bidra til å sikre alle en god bolig i et godt bomiljø. Det bør settes av nok areal for å sikre nok boliger til førstegangsetablerere. Både gjennom å sikre konkurranse i markedet, stille krav om ulik standard og variert størrelse og aktiv bruk av Sandnes Tomteselskap har vi lykkes i å holde prisveksten nede. Vi vil fortsette dette arbeide og videreutvikle det. Tiltak som «fra leie til eie» ønsker vi også velkommen. 

2. Forutsigbare, tydelige, forståelige og gjennomførbare planer er viktig. Regionen skal fremover ha en stadig større del av ny byutvikling som transformasjon av eksisterende bebyggelse. Det er krevende, og kommunene må være aktive som pådriver for å få til utvikling og for å sikre viktige verdier. I utformingen av gode bomiljø må man ikke glemme de mellommenneskelige aspektene, gode møteplasser for folk er veldig viktig. Barn trenger ikke bare spennende lekeområder, de trenger også lekekamerater. 

3. Ja, det er viktig at vi har bærekraftige og solide borettslag og sameier. Forholdet til kommunen må være forutsigbart. Stabile borettslag og sameier med variasjon i beboernes livssituasjon skaper grunnlag for god langsiktig ivaretakelse av bomiljøet. 

4. Å gjenbruke gjenstander og materialer vi ellers hadde kastet er selvsagt svært positivt. I dag bidrar Sandnes f.eks gjennom marked for brukte leker under Barnas by og byttebua på gjenvinningsstasjonen IVAR. Kommunen bør tilrettelegge mer for gjenbruk. Delingsøkonomi er i utgangspunktet et positivt initiativ, så lenge det ikke blir et skalkeskjul for sosial dumping og skatteunndragelse. For å få til en sunn delingsøkonomi må delingsøkonomien inn i kontrollerte former der det f.eks. er enkelt å melde inn skattbart overskudd.

5. For de med minst fra før må vi fortsette vårt boligsosiale arbeid, sikre tilgang på rimelige boliger i ulike størrelser. Vi må holde kostnadsnivået nede, sikre konkurranse i markedet, stille krav om ulik standard og varierte størrelse og aktivt bruk av Sandnes Tomteselskap. Både selveier, sameier, borettslag og leie til eie må være tilgjengelig. 

6. Boligbyggelagene er et viktig korrektiv til de øvrige utbyggerne av boliger. Det å ha aktører som ikke bygger boliger for å ta mest mulig profitt utfordrer også de andre utbyggerne til å heve sin kvalitet. Rollen overfor de med mindre mulighet til å ta opp stort lån er viktig
 

Pål Morten Borgli, Fremskrittspartiet:

1. Vi vil fortsette å bygge varierte boliger i Sandnes som gir lavere priser for alle og som gir mangfold. Vi holder også fast på at eiendomsskatt rammer usosialt og vil kjempe imot at dette innføres i Sandnes.

2. Sikre langsiktighet, peke ut nye områder for nybygging og fortetting. Vi har tro på bydeler like mye som sentrum i Sandnes.

3. Vi mener mange sameier og borettslag drives godt i dag. Formen vil man finne ut av i det enkelte boligsameiet gjennom demokratiske prosesser.

4. Det er viktig at vi forbruker på en fornuftig og bærekraftig måte. Vi kan nå enda nye høyder innen gjenbruk og deling.

5. Vi må sikre forenkling og mangfold. For oss folkevalgte er det viktig å sikre at et marked fungerer og som gir trygghet rundt folks hjem.

6. Det må bli å fortsette tilrettelegging der det er fornuftig å gå sammen.

 

Inger Klippen, Høyre:

1. Kommunens viktigste "redskap" har hittill vært Sandnes tomteselskap KF og den såkalte "Sandnesmodellen". Kort fortalt handler den om å fremskaffe og utvikle byggeklare boligtomter og deretter øremerke disse til førstegangsetablerere. Sandnes Høyre vil se på flere tiltak for å hjelpe flere unge inn på markedet, for eksempel kommunal etableringsbank som garanterer for bankenes strenge krav til egenkapital. Og mer samarbeid med byggenæringen for å få frem innovative, bærekraftige og rimelige boligprosjekter for førstegangsetablerere.

2. Vi ønsker å bevare og verne sentrumsnære parker og grøntområder mot videre nedbygging. Vi må sikre at alle bydeler har grønne lunger og nok friområder til alle. Sandnes Høyre vil også arbeide for at alle bydeler har adgang til å drive organisert eller egenorganisert idrett, noe som bidrar til trygge og gode oppvekstmiljøer for barn og unge. 

3. I et miljømessige perspektiv representerer borettslag allerede bærekraft. Boligbyggelagene tar et ansvar etter at boligene er solgt gjennom å forvalte og vedlikeholde boligene inn i «evigheten». Dette er bærekraft og lav miljøbelastning i praksis. Kommunen kan bidra til å gjøre borettslag og sameier grønnere ved å gi tilskudd til installering av ladestasjoner for elbiler og solceller på tak. 

4. Byggebransjen må omstille seg til en sirkulær økonomi og redusere sitt avfall og overforbruk. Det er også veldig mange ting man ikke trenger eie for å konsumere. Bildelingstjenester kan da være en god tjeneste som dekker ditt behov for transport, uten å eie din egen bil. Høyre erkjenner også at nye forretningsmodeller som bygger på deling, utlån og gjenbruk vil endre måten vi lever våre liv på.  

5. Vi som lokalpolitikere har en særskilt rolle til å legge til rette for at det bygges nye boliger, f.eks gjennom regulering av tomter, smidige planprosesser og godkjenning av byggeprosjekter. Sandnes Høyre har programfestet at vi skal innføre en "fast-track" for bygge- og plansaker i kommunen. Vi ønske også å få på plass nye og moderne boligprosjekter for seniorer. Her er vi selvsagt avhengige av samarbeid med selskaper som Bate. 

6. Boligbyggelagenes rolle i fremtiden må være i enda større grad bidra til å utvikle boligprosjekter for de ulike livsfaser, f.eks har en barnefamilie et annet boligbehov enn seniorer. Det er også viktig at dere fortsetter å fokusere på bærekraft og tar i bruk nye teknologiske løsninger. 

 

Oddny Helen Turøy, Kristelig Folkeparti:

1. KrF ønsker blant annet å styrke BSU-ordningen og opprette en «Leie-før-eie»-ordning under Husbanken for unge førstegangsetablerere der leien til Husbanken fungerer som avdrag på egen bolig. I Sandnes må vi bygge mange og varierte boliger, for å klare å holde prisene nede. Vi vil også opprettholde startlån-ordningen i kommunen.
 
2. Vi må fortette i enda større grad i framtiden, med særlig fokus langs kollektivaksene. Vi må bygge varierte boliger, med gode lekeområder og grønne arealer med god kvalitet. Det er også viktig at vi har ledig skolekapasitet, barnehager, bydelssenter, kirker og idrettshaller i de ulike bydelene, for å skape tilhørighet til nærområdet. 
 
3. KrF mener at gode lokalsamfunn skapes nedenfra, i et godt samspill mellom enkeltmennesker, familier, naboer, de frivillige og kommunen. Dette engasjementet kan ikke vedtas. Vi er avhengige av velfungerende borettslag og sameier som tar ansvar for blant annet lekeplasser og felles grøntarealer. KrF vil at kommunen skal stille opp med praktisk hjelp og tilrettelegging.
 
4. Både lokalt og globalt er vi avhengige av at vi endrer forbruksmønster, der vi har et stort overforbruk og forskjellene i verden øker. Vi er derfor veldig positive til å få til sirkulær- og delingsøkonomi i enda større grad. Det kommer med noen utfordringer med skatt, men det finnes løsninger.
 
5. Vi må bygge varierte boliger, vi må ha nok boliger til alle - både studentboliger, til nyetablerere, familier, eneboende, seniorer og eldre. Vi bør i større grad tenke samarbeid mellom kommunene og private, for å bygge boliger som for eksempel Omsorg+. Det må også være et mål at vi får en enda bedre og raskere saksbehandling av byggesaker og reguleringsplaner. 

6. Boligbyggelagene har en sentral rolle i kommunens plan for boligbygging. Sentralt har KrF vært opptatt av å øke Husbankens rammer, slik at boligbyggelagene kan bygge flere boliger til blant annet førstegangskjøpere. I tillegg kan de ta et enda større ansvar med å bygge boliger som er rettet mot spesielle grupper som har behov for en tilpasset bolig.
 

Heidi Bjerga, Sosialistisk venstreparti:

1. I Sandnes støtter vi opp om Sandnes Tomteselskap som er vårt verktøy for etablering av nye boliger, og som tilrettelegger for at utbyggere tilbyr billigere kvalitetsboliger til førstegangsetablerere. SV vil styrke leie til eie-konseptet slik at folk med økonomiske utfordringer kan komme inn på boligmarkedet.
 
2. Sandnes sentrum er inne i en omstillingsprosess med stort press fra utbyggere som vil bygge både høyt og tett. Det er derfor viktig at de folkevalgte har styringen over utviklingen. For å skape en god kommune trenger vi forutsigbare demokratiske prosesser som gir mangfold med handel og næringsvirksomhet, boliger, kulturaktiviteter, fritidsaktiviteter, arbeidsplasser, utdanningstilbud, grønne lunger og åpne rom ut mot Gandsfjorden. Det er også viktig at boligområder ikke etableres i konflikt med etablert næringsvirksomhet, som for eksempel Sandnes Havn.
 
3. Biltrafikken er en stor miljøutfordring. Løsningen er å etablere et langt bedre buss- og togtilbud. Vi vil lede gjennomgangstrafikken over Gandsfjord bru, i et ringvegsystem utenom bykjernen, og skjerme boligområder mot gjennomgangstrafikk og støy. Vi vil arbeide for at Sandnes følger opp kravene som ble lagt til grunn i Fremtidens byer med fokus på bærekraftig byutvikling, og vil samordne areal-, transport- og boligpolitikken, og ta klimaforliket på alvor. Vi har et regionalt ansvar for å ta vare på den vakre og varierte naturen i Sandnes. Vi må verne jordbruksjord og sikre biologisk mangfold. Strandlinjen skal være tilgjengelig for alle, og vi må sørge for at det er nære friområder med grønne lunger i alle bydeler, og velholdte lekeplasser i boligområdene.
 
4. Sandnes bør følge prinsippene om sirkulær økonomi slik at råvarer og energi gjenbrukes og avfall kan bli råvarer. SV mener at vi skal ha en miljøeffektiv forvaltning og være en pådriver for ENØK-tiltak, og vi må sikre at vi får økt gjenbruk av bygge- og rivningsavfall, både for kommunale og private prosjekter. Vi ønsker også at Sandnes skal være pådriver i bruk av mer tre i offentlige bygg, for å redusere CO2-utslipp.
 
5. SV ønsker også Startlånordningen, som dessverre har fått endret vilkårene, slik at førstegangsetablerere ikke lenger får tilbud om denne delfinansieringen. Det er viktig å sikre at alle kan få tilgang på bolig, ved at det bygges utleieboliger som ikke er kommersielle, og ved styrking av leie til eie-ordningen. 
 
6. Boligbyggelagene bør være en sentral aktør i kommunen, med tilbud om boliger til alle grupper. Det er også positivt at Bate tilbyr leie til eie-ordningen, og denne modellen bør styrkes.