illustrasjonsfoto av årsberetning 

Alle små foretak er fra og med regnskapsåret 2017 unntatt fra kravet om å utarbeide årsberetning. Lempingen omfatter borettslag, boligsameier og boligaksjeselskap.  

- Alle boligselskaper der Bate er forretningsfører anses å tilfredsstille kriteriene for å være små foretak. Som følge av at dere er unntatt fra kravet om årsberetning foreligger noe utvidelse av notekrav til årsregnskapet. Dette vil Bate passe på blir hensyntatt ved utarbeidelse av regnskapene deres, sier ansvarlig revisor Monica Rosnes for cirka 600 boligselskaper som Bate er forretningsfører for.

Dette gjelder hovedsaklig knyttet til de situasjoner der det er usikkerhet om fortsatt drift og videre situasjoner der det foreligger negative disponible midler. De det gjelder blir kontaktet hvis det er behov for innspill fra boligselskapene.

Portrettfoto av revisor Monica Rosnes
Monica Rosnes

Det er fortsatt mulig å avlegge en årsberetning i samsvar med regnskapslovens krav. Dette er imidlertid ikke å anbefale, siden krav til innhold vil bli både omfattende og komplisert for styrene å sette seg inn i. 

I stedet anbefaler vi at dere finner andre måter å gi god informasjon på. Styret vil fortsatt stå fritt til å utarbeide tilleggsinformasjon utover selve årsregnskapet. Innkallingen til årsmøtet er et dokument som de fleste beboerne leser, og Bate vil legge til rette for at informasjon fra styret tas med i innkallingen. 


Observante lesere har kanskje notert seg at borettslagsloven og den nye eierseksjonsloven sier at årsmøtet skal behandle årsberetningen. Vi vil i den sammenheng presisere at regnskapsloven regulerer avleggelse av regnskap, og vil derfor gå foran annen lovgivning.

 

Til Batebloggen